Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem" w Nowym Miszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpsmiszewo.powiat-plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Edyta Nych , adres e-mail: poczta@dps-nadjarem.pl , telefon: 242606711.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie mieści się pod adresem Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów . Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie funkcjonuje od 1952 roku. Usytuowany jest w odległości 20 km od Płocka i 80 km od Warszawy. Placówka, w skład której wchodzą 4 samodzielne budynki otoczona jest pięknym , starym parkiem i terenami rekreacyjnym. Dom jest placówką koedukacyjną w której zamieszkują osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore. Do budynków prowadzą wejścia dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Do wejść prowadzą podjazdy i niskie schody wyposażone w poręcze. Biuro mieści się na paterze w budynku wielofunkcyjnym, prowadzą do niego schody wyposażone w poręcze oraz podjazd.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynkach mieszkalnych dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe, drzwi w ciągach komunikacyjnych zabezpieczone elektrotrzymaczami.

Dostosowanie schodów

Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte wyposażone w poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową.

Dostosowanie wind

Windy w pełni przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

Wszystkie wejścia do budynków są wyposażone w podjazdy, poręcze ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Zarówno przed ogrodzeniem posesji, jak i na jej terenie można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach brak barier architektonicznych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2020 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Świderski
Ilość wyświetleń: 106
23 marca 2020 14:25 (Tomasz Świderski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 marca 2020 14:24 (Tomasz Świderski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 marca 2020 14:23 (Tomasz Świderski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.